Du học Hàn Quốc - Danh sách trường ĐH Hàn Quốc top 1% và top 2%

Cập nhật: 16/03/2022
Lượt xem: 315
Hàng năm Uỷ ban thẩm định của Đại sứ Quán Hàn Quốc đánh giá và Bộ tư pháp Hàn Quốc xét duyệt và đưa ra danh sách chính thức các trường được chứng nhận (인증대학) . Trường TOP 1% và Trường được chứng nhận là những trường Đại học - Cao đẳng - Cao học đáp ứng 1 số tiêu chí đánh giá và có số lượng du học sinh bất hợp pháp trong trong ngưỡng chấp nhận được. Những trường Đại học này sẽ được phép tuyển sinh và cấp visa du học cho du học sinh trong suốt 1 năm.
Năm 2022 Uỷ ban thẩm định và Bộ tư pháp đưa ra danh sách 25 trường Đại học Hàn Quốc được chứng nhận và 25 trường TOP 1% và 36 trường TOP 2%
INTRASE - ĐỊNH HƯỚNG DU HỌC gửi đến bạn danh sách 25 trường Đại học TOP 1% và 36 trường TOP2% được chứng nhận năm 2022. (Danh sách được dịch chính thức từ công văn của Bộ tư pháp).

I. NHÓM TRƯỜNG THUỘC TOP 1% (25 TRƯỜNG)
PHÂN LOẠI
TÊN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
(19 Trường)
Chứng nhận năm 2018
(3 Trường)
덕성여자대 - Duksung Women's University
울산과학기술원 - Ulsan Institute of Science and Technology
포항공과대 - Pohang University of Science and Technology
Chứng nhận năm 2019
(12 Trường)
건국대 - Konkuk University
부산외국어대 - Busan National University of Foreign Studies
서강대 - Sogang University
서울시립대 - University of Seoul
서울신학대 - Seoul Theological University
아신대 - ACTS University
연세대(미래) - Yonsei University (MIRE Campus)
이화여자대 - EWHA WOMANS UNIVERSITY
중앙대 - Chung-Ang University
한양대 - Hanyang University
한양대(ERICA) - Hanyang University (ERICA Campus)
호원대 - Howon University
Chứng nhận năm 2020
(4 Trường)
국민대 - Kookmin University
부산대 - Busan University
성신여자대 - Sungshin Women's University
홍익대 - Hongik University
CAO ĐẲNG
(1 Trường)
Chứng nhận năm 2019
(1 Trường)
인하공업전문대 - Inha Technical College
CAO HỌC
(5 Trường)
Chứng nhận năm 2018
(1 Trường)
한국학중앙연구원 한국학대학원대학교 - The Academy of Korean Studie
Chứng nhận năm 2019
(3 Trường)
과학기술연합대학원대 - UST University of Science and Technology
국립암센테 국제암대학원대 - National Cancer Center Graduate School of Cancer
한국개발연구원 국제정책대학교원대 - KDI School of Public Policy and Management
Chứng nhận năm 2020
(1 Trường)
서울외국어대학원대 - UNIVERSITY OF FOREIDN STUDIES
II. NHÓM TRƯỜNG THUỘC TOP 2% (36 TRƯỜNG) - Cập nhật năm 2022

STT

Tên tiếng Hàn

Tên tiếng Anh

Khu vực

Note

STT

Tên tiếng Hàn

Tên tiếng Anh

Khu vực

Note

1

강원대

 

Gangwon University

Gangwon -do

 

 

37

순전대

Suncheon University

Jcollanam

 

2

경기대

 

Kyonggy University

Suwon /seoul

Năm 2021 Top 3  ---> Năm 20022 top 2

38

신라대

Silla University

Busan

 

3

대구한의대

 

Deagu Heany University

Deagu

Năm 2021 Top 3 ----> Năm2022 Top2

39

 

아주대

Ajou University

Gyeonggi - do

 

4

동국 대

 

Dongguk University

Seoul

Năm 2021 Top3 ----> Năm 2022 Top2

40

 

연세대

Yonsei University

Seoul

 

5

신한대

Shinhan University

Gyeonggi-do

Năm 2021Top3 --->Năm 2022 Top2

41

 

영남대

 

 

Yeungnam University

Daegu

 

6

 

영산 대

 

Yeongsan University

Busan / Yangsan tỉnh Nam Gyeongsang

Năm 2021 Top3 -->Năm 2022 Top2

41

 

우송대

 

woosong University

 Daejon

 

7

전남대

 

 

Chonnam National University

Gwangji

 

43

 

연제대

 

Inje University

Busan

 

8

중부대

 

Joongu University

Chungchoengnam -do

 

44

 

인하대

 

Inha Universiy

Inchoen

 

9

정주대

Cheongu University

Chungchoenbuk-do

 

45

 

전북대

Chonbuk National University

Jeollabuk-do

Top1 --> Top 2

10

 

새한대

 

Sehan University

Jeohanam-do

 

46

 

 제두대

 

 

Jeju National University

Jeju

 

11

한국교동대

 

Korea Transportation University

Chungchoenbuk-do

 

47

 

중남대

Chungnam National University

Daejeon

 

12

한국해양대

 

Korea Maritime University

Busan

 

48

중북대 

Chungbuk National University

Chungchoenbuk-do

 

13

가전대

Gachon University

Gyeonggi-do

 

49

 한국기술 교육

대 

 

Korea University of Technology and education

Chungchoengnam_do

 

14

 

가돌릭대

Catholic University

Butchone/ Seoul

Top1--.Top2

50

한국위국어대

 

hankuk University  of Foreign Studies

Seoul

 

15

 

건앙 대

 

Konyang  University

Chungcheongnam-do/ Daejon

 

51

한남대

 

Hannam University

Daejeon

 

16

경남대

 

Kyungnam University

Gyeongsangnam-do

 

52

한밭대

Hanbat University

Daejeon

 

17

경북대

 

Kyung pook University

Deagu

 

53

 한세대

 

Hansei University

Daejeon

 

18

고려대

 

Korea University

Seoul

 

54

호남대 

 

HonamUniversity

Gwangiu

 

19

광주대

 

Gwangju University

Gwangju

 

55

 호서대

 

Hoseo University

Chungchoennam-do

 

20

군산대

 

Gunsan University

Jeollabuk do

 

56

 

강릉원주대

 

Gangseung Wonju University

Gangwon-do

Top1 --> Top 2

 

21

나사럿대

 

Korea Nasasene University

Chungchoengnam do

 

57

계명대

 

Keimyung University

Deagu

 

22

단국대

 

Dankook University

Seoul

Top 1---> Top 2

58

 

광운대

 

Kwangwoon University

Seoul

 

23

대구가돌릭대

 

Deagu Catholic  University

Deagu

 

59

 

광주여자 대

Gwangju women’s University

Gwangju

 

24

대구대

 

Deagu University

Deagu

 

60

 

남서울대

Namseoul University

Chungcheongnam-do

 

25

대전대

Deajeon University

Daejeon

Top1 --> top 2

61

목원대

Mokwon University

Deajeon

Top1 --> Top 2

26

동시대

 

Dongseo University

Busan

 

62

 

부경대

 

Pukung National University

Busan

 

27

동아대

 

Donga University

Busan

 

63

 

세중대

Sejong University

Seoul

 

28

멍지대

 

Myonggi  University

Yongin/ Seoul

Top 1---> Top 2

64

 

순청항대

 

Soochunhyang University

Chungchoennam-do

Top1 --> Top 2

29

배재대

 

Pai Chai University

Deajeon

 

65

숭실대

 

 

Soongsil University

Seoul

Top1 --> Top 2

30

서경대

 

Seoyeong University

Seoul

 

66

 

장원대

 

Changwoon University

Gyeongsangnam-do

Top1 --> Top 2

31

서울 과

하기 술대

 

Seoul National University of Science and Technology

Seoul

 

67

 

한경대

 

Hankyong National University

Gyeonggi-do

 

 

68

 

한서대

 

Hanseo -University

Chungchoennam-do

 

32

서울대

 

Seoul National  University

Seoul

 

69

 

한성대

 

Hansung University

Seoul

 

33

선문대

 

SunMoon Unversity

Chungchoengnam-do

 

70

 

대전과학기술대

Daejeon University of Science and Technology

Daejeon

 

34

성균관대

Sungkyunkwan University

Seoul

 

71

경복대

 

Kyungbok University

Gyeonggi-do

Top1 --> Top 2

35

 

세멍대

 

Semyung University

Chungchoenbuk-do

 

72

 

경기과 학기술대

 

Gyeonggi University of Science and Technology

Gyeonggi -do

 

36

숙명여지대

Sookmyung Women’s University

Seoul

 

73

 

경희대

Kyung Hee University

Seoul

 

 
 
X ĐÓNG LẠI